Marketinške aktivnosti

Marketinške aktivnosti in promocija festivala

Zaradi spremenjenih razmer se zavedamo, da je naša letošnja komunikacija in promocija usmerjena predvsem v lokalno prebivalstvo ter v potencialne obiskovalce iz Slovenije. Vsekakor pa novica o tem, da se je kljub odpovedi večine svetovnih festivalov Festival Lent uspel obdržati, pomeni pomembno sporočilo tujim ustvarjalcem, agencijam, strokovnim javnostim in vsem potencialnim obiskovalcem v prihodnosti.

Na lokalnem nivoju nameravamo komunicirati predvsem v smislu, da je festival obstal predvsem zaradi podpore MO Maribor in sponzorjev ter donatorjev, ki so omogočili, da bodo lokalni prebivalci in obiskovalci iz ostalih delov Slovenije vseeno deležni kulture v teh težkih časih, ko so tako izjemno pogrešali prireditve.

Prav tako bomo izpostavili, da so omenjeni financerji posredno omogočili preživetje našim umetnikom ter vsem ostalim podpornim aktivnostim, ki tvorijo festival, od tehnične podpore, varovanja, študentov in sploh vsem, ki so potrebni, da se festival zgodi. Kljub temu, da ne pričakujemo obiskovalcev iz tujine, bodo z tem inicialnim vložkom, ki ga daje festival, sprožene sinergije, ki se bodo poznale na marsikaterem področju delovanja mesta.

Strategijo marketinga  letošnjega Festivala Lent bomo zaradi znanih omejitev prilagodili razmeram. Planirane marketinške aktivnosti so tako vezane na omejitvam prilagojen festivalski program in zniževanje stroškov.

Cilj komunikacije je, da ostanemo prisotni na slovenskem festivalskem zemljevidu in da z najmanjšimi možnimi stroški preko različnih komunikacijskih kanalov obveščamo obiskovalce o festivalskem dogajanju.

Promocija letošnjega Festivala Lent bo temeljila predvsem na obveščanju lokalnega prebivalstva. Prebivalce večjih krajev po Sloveniji bomo na festival opomnili preko outdoor oglaševanja, z jumbo panoji in city lighti v večjih mestih SV Slovenije in Ljubljani, ter preko radijskih oglasov lokalnih radijskih postaj.

V tiskani obliki bomo obdržali festivalsko programsko zloženko, saj za večino ljudi še vedno predstavlja najbolj pregleden in celovit način spremljanja urnika festivalskega dogajanja.

Komuniciranje z občinstvom  bomo skoncentrirali na socialna omrežja (FB, IG) in spletno stran.

V letošnjem letu sredstev za nagovarjanje obiskovalcev iz tujine ne planiramo, bomo pa izkoristili naše svetovne povezave preko svetovnih festivalskih združenj, da obvestimo strokovne in druge javnosti, ki jih le – ta dosegajo preko svojih komunikacijskih kanalov.

V luči zniževanja stroškov sponzorjem letos ne bomo omogočali določenih promocijskih in sponzorskih aktivnosti (outdoor oglaševanje na meših, led zaslonih, splavarske vožnje, ipd.).

Zmanjšali bomo število prodajnih mest, za leto 2020 ne planiramo VIP prostora. S tem bodo odpadli tehnični stroški in stroški dela študentov, ki se nanašajo na običajno delovanje VIP prostora. število študentskih ur.

Planirani stroški marketinga, ki se nanašajo na promocijo, so razvidni iz priložene tabele.  Pri stroških oglaševanja bomo 65 % stroškov pokrili s kompenzacijskimi sponzorstvi.

1. Vsebinska zasnova in vizija Festivala Lent
- Usmeritve festivala v prihodnosti
2. Festival Lent 2020
2.1 Namen festivala v post pandemijskem obdobju
2.2 Programska zasnova programov
-  Festival Lent – vračanje h koreninam
-  Programi, ki ne smejo izpasti iz festivala zaradi večletnega financiranja, pogodbeno opredeljenega z ministrstvom za kulturo rs in večletnimi sponzorskimi pogodbami
-  Programi, ki pomembno dopolnjujejo dogajanja na festivalu
2.3 Gostinska ponudba festivala
2.4 Marketinške aktivnosti in promocija festivala
3. Direktor festivala
4. Osnovni statistični podatki 2019

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava